Mål for fase 4

Tiltakene iverksettes og følges opp av tjenesteutøverne slik at barn, unge og deres familier opplever positive endringer.

Kort om fasen

Implementeringsfasen handler om å omsette handlingsplanen til praksis; tiltak skal iverksettes og kunnskapsgrunnlaget skal innarbeides i organisasjonen som helhet. Implementeringsarbeidet er en pågående og kontinuerlig prosess, som forutsetter god forankring i ulike deler av organisasjonen (kommunen).

Godt implementeringsarbeid er viktig for at handlingsplanen ikke skal bli et passivt dokument. For å sikre god implementering, at planen tas aktivt i bruk, må den være godt forankret. Implementeringen er også avhengig av at det er enighet i organisasjonen om innsatsområder og tiltak. Er tjenestesteder og tjenesteutøvere omforent i forståelsen av og ansvaret for problembildet, vil handlingsplanen kunne oppleves som et nyttig verktøy for å samle denne innsatsen.

Det er flere utfordringer knyttet til implementeringsarbeidet, blant annet vil handlingsplanen «konkurrere» mot andre styringsdokumenter. Den må være utformet slik at den oppleves som et nyttig verktøy i en hektisk arbeidshverdag.