Mål for fase 1

Arbeidet med å utvikle en handlingsplan bør starte med en situasjonsbeskrivelse basert på kartlegging.

Kartlegginger som eventuelt er utarbeidet i andre faser av det kommunale planleggingsarbeidet kan legges til grunn for handlingsplanarbeidet, eventuelt med tilleggsanalyser.

Formålet med situasjonsbeskrivelsen/analysen kan være todelt:

  1. Utforme et grunnlagsdokument for politisk/administrativ ledelse i kommunen for å sikre gode rammebetingelser for både prosess og resultat i arbeidet med handlingsplanen.
  2. Etablere et teoretisk, felles kunnskapsgrunnlag i tjenestene når det gjelder omfang, indikatorer, behov, årsaker og effekter av fattigdom i barnefamilier, både på individ- og systemnivå.

Situasjonsbeskrivelsen/analysen vil fungere som en premissleverandør for involvering og en tverrfaglig tilnærming.

Den enkelte kommune må vurdere hvorvidt de har tilstrekkelige og oppdaterte data til at disse kan systematiseres og analyseres i en situasjonsbeskrivelse. Mange kommuner vil kunne erfare at de mangler (systematisert) kunnskap, og at ulik kunnskap foreligger innenfor ulike tjenestesteder.

Punkter å vurdere når dere skal i gang med kartleggingsprosesser

Sektorblikk vs. helhet
Sektornivå
Individnivå

 

Organisering

Sjekkliste