Frivillige organisasjoner har en rekke aktiviteter og nettverk i kommunene, og utfører oppgaver som det offentlige ikke kan levere innenfor flere ulike felt.
Frivilligheten er mer enn bare en leverandør av aktiviteter. Frivillig innsats er avgjørende for å skape gode lokalsamfunn. Det store mangfoldet av organisasjoner bidrar til samvær og trivsel, fellesskap og stedsidentitet.

Verdien av en aktiv fritid

Fritidsaktiviteter gir tilgang til opplevelser, mestring, venner og sosial tilhørighet. Gjennom å delta i sosiale aktiviteter får barn og unge andre erfaringer og læringsbetingelser enn det som skjer på skolen eller i mer uformelle situasjoner.

Fritidsarenaene er sentrale for barns utvikling av sosiale ferdigheter, og bidrar til varig tilhørighet og felleskap. Deltakelse i fritidsaktiviteter kan også være med å forberede barn og unge for samfunnsdeltakelse på formelle arenaer senere i livet.

Barrierer for deltakelse
Frivillig innsats bidrar til et mer inkluderende samfunn
Flere barn i aktivitet
Lokal frivillighetspolitikk
Kartlegging av lokale ressurser
Gode samarbeidskommuner
Frivillig sektor viktig for kommunens inkluderingsarbeid
Potensiale for økt frivillighet