Tilskudd er ett av flere virkemidler det offentlige har for å gi et tilbud til målgrupper, sikre drift av frivillige organisasjoner og til gjennomføring av prioriterte mål. Gjennom flere ulike tilskuddsordninger gis barn og unge mulighet til å delta og utvikle seg i samfunnet. Det legges til rette for økt deltakelse og bedre levekår ved tilskudd til utsatte barn og ungdom. Tilskuddsordningene i denne oversikten er sortert under seks av de syv innsatsområdene definert i regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom (2015-2017).

Forebygge ved å styrke utsatte barnefamilier
Gjennomføring av utdanningsløp – barnehage og skole
Deltakelse og inkludering
Et godt helsetilbud for alle barn og unge
Tilgang til arbeidslivet for ungdom og foreldre
Ansvars- og kompetansedeling: Stat, kommune og frivillig sektor
Andre relevante tilskuddsordninger