Å sikre god medvirkning fra innbyggerne i kommunene har mange positive effekter både på samfunnsnivå og for menneskene som medvirker. Dette gjelder enten det handler om barn, ungdom eller voksne. Stat og kommune har et spesielt ansvar overfor utsatte grupper, som ikke alltid har de samme ressursene til å fremme sine ønsker og behov som andre. 

I denne veilederen skiller vi mellom medvirkning og brukermedvirkning, der medvirkning brukes mer generelt om deltakelse og involvering av innbyggerne, og brukermedvirkning knyttes til tjenester som gis til innbyggerne. For begge begrepene gjelder at det er ulike grader av medvirkning/ brukermedvirkning.

Hvorfor medvirkning?

Hvorfor brukermedvirkning?