Brukermedvirkning kan gjøres på ulike vis. Hvor mye og hvordan medvirkning skal være en del av arbeidet, bør vurderes etter hva slags tiltak og prosesser det er snakk om, og hvilken fase av arbeidet man er i. Deltakende aktører og bidragsytere kan ha ulike funksjoner underveis i et utviklingsarbeid.

Barn og unges medvirkning er viktig, men også foreldre, organisasjoner og tjenesteytere kan bidra med viktige stemmer inn i arbeidet. Det er viktig med ekstra bevissthet rundt det å sikre at alle relevante målgrupper blir hørt. Brukermedvirkning kan skje både på individnivå og systemnivå.

For å finne fram til en hensiktsmessig metode, må vi tenke gjennom hvem brukerne er, hva vi vet/ikke vet om dem og finne ut hva de har behov for. Det kan gjennomføres på mange ulike måter. Involveringen kan variere fra aktiv deltakelse i prosessverktøy som workshops for å fremme tiltak og løsninger, til deltakelse i form av gjennomlesning og kommentering på dokumenter sendt til høring.

Eksempler på medvirkningsmetoder:
Medvirkning og brukermedvirkning i lover og forskrifter