Alle barn har rett til å bli hørt og deres synspunkter skal tas med i vurderingen ut fra barnets alder og modenhet. Dette gjelder også i enkeltsaker der for eksempel kommunen behandler en sak som direkte angår barnet.
I arbeid mot fattigdom i barnefamilier er det viktig å lytte til barns erfaringer og synspunkter knyttet til hvilke utfordringer og behov de har, og hvordan ulike tiltak og tjenestetilbud bør utformes for å møte disse.

Barnekonvensjonen artikkel 12: Alle barn har rett til å seie meininga si, og deira meining skal bli tatt på alvor.

Medvirkning og tilrettelegging for at barn og unge blir hørt og får innflytelse i saker som angår dem, kan gjøres på mange måter. Det er viktig å være bevisst på hva man ønsker å oppnå ved å involvere barn og unge, og at dette blir kommunisert tydelig til de som deltar.

Last ned figur/ illustrasjon (Medvirkningsstigen)

"Medvirkningsstigen", er hentet fra Barneombudets eksperthåndbok og viser deltakelsesstigen, som måler barn og unges reelle deltakelse i et prosjekt. Stigen bygger på Arnstein sin teori fra 1969, tilpasset til ungdomsdeltakelse av Roger Hart. Det er ikke alltid nødvendig at deltakelsen skjer på det øverste nivået. Poenget er at de unge selv kan få mulighet til å velge om de vil delta, og på hvilket nivå de vil delta der det er mulig. 

Under finner du ressurser og eksempler på hvordan medvirkning fra barn og unge kan gjennomføres, og hva som er viktige premisser for at medvirkningen blir god.

Sjumilssteget
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Andre relevante ressurser