Kartlegging av status – hvor står vi i dag - er et viktig første skritt i planlegging av kommunens arbeid for barn og familier som lever i fattigdom. En kartlegging av viktige forhold knyttet til barns oppvekst vil kunne danne et utgangspunkt for diskusjon rundt hvilke tiltak det er behov for lokalt, og gi et grunnlag for å løfte tematikken til politisk ledelse i kommunen. 

Sentrale elementer i kartleggingsarbeidet:

Les mer i kapittelet om planarbeid i kommunen

Nå frem til målgruppen
Dann et bilde av situasjonen
Statistikkverktøy: barnefattigdom.no