Hvert enkelt barn er et eget individ med egne rettigheter og behov.
Barns rettigheter fremkommer av Barnekonvensjonen, som også er en del av norsk lov. Barnekonvensjonen beskriver blant annet barns rett til god nok levestandard og til økonomisk hjelp hvis de trenger det.

Barns beste
Statsforvalteren er klageinstans

Barns rettigheter har også fått en egen bestemmelse i den norske grunnloven. Grunnlovens § 104 beskriver barns rett til å bli hørt og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som angår barn. I tillegg påpekes barns rett til økonomisk, sosial og helsemessig trygghet.

Under finner du lenker til Barnekonvensjonen og andre relevante lover og nettsteder som angår utsatte barn og deres familier. Enkelte av lovparagrafene som trekkes fram, kan benyttes som begrunnelse for forankring og utvikling av kommunens tiltak mot fattigdom i barnefamilier.

Barneloven
Barnevernloven
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Folkehelseloven
Lover om barn og deres familier
Sosialtjenesteloven
Opplæringsloven