Bestemmelsene i konvensjonen må leses – og de må tolkes for å vite hva de inneholder av rettigheter og plikter både generelt og i enkeltsaker. Det kan være krevende å forstå hva konvensjonen gir av rettigheter for den enkelte og hvilke forpliktelser offentlige myndigheter har etter konvensjonen, både fordi bestemmelsene er omfattende og fordi språket her – som ellers – ikke alltid er klart nok til å gi svar på alle spørsmål. Da må bestemmelsene ikke bare leses: Innholdet i dem må fastlegges ved tolking.

Les hver artikkel i samsvar med konvensjonens artikkel 1 til 4
Les konvensjonen sammen med annet norsk regelverk
Kilder