For å sikre et inkluderende og godt opplæringstilbud er det viktig at elever med nedsatt funksjonsevne blir hørt når tilbudet skal utformes og planlegges.. I norsk rett har barnet rett til å bli hørt etter Grunnlovens § 104, FN`s barnekonvensjon artikkel 12 og Forvaltningslovens § 17, og barnets syn skal tillegges vekt. Dette er også i samsvar med artikkel 12 i FNs barnekonvensjon, som er norsk lov, og Grunnloven § 104 første ledd annet punktum. Å ta med barnet på råd når det gjelder opplæringstilbud, er også i samsvar med prinsippene som CRPD bygger på. Det følger også av opplæringsloven § 5-4 at elevene skal høres før kommunen fatter vedtak om spesialundervisning.  Ifølge opplæringsloven § 5-4 skal skolen utforme spesialundervisningen i samarbeid med eleven og foreldrene. Det betyr at skolen må legge til rette for stor grad av deltakelse fra elevens side, tilpasset eleven.

Kommunen skal sørge for at elevene blir hørt i alle forhold som berører dem. Det skal sikre at det fattes riktige og gode løsninger når det gjelder opplæringen i sin helhet. Barn har en unik kunnskap om sitt liv, sine behov og bekymringer. Dette er kunnskap som kan ha betydning for den tilrådningen PPT gir i sakkyndig vurdering. Det betyr at PPT må høre elevene før de gir sin tilrådning.

Det er viktig å huske på at retten til å bli hørt også  gjelder små barn. Ungdom som har fylt 15 år har partsstatus i forvaltningssaker, med de rettighetene det innebærer (Veiledning til bruk av barnekonvensjonen i
saksbehandlingen)