Det å kunne velge bosted, hvor og med hvem en skal bo, er grunnleggende for å kunne leve et fritt og selvstendig liv og delta i samfunnet. Gode boliger og bomiljøer er viktige for at man skal være selvhjulpen og ikke avhengig av andre, og for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Pensjoner med funksjonsnedsettelse er en sammensatt gruppe med ulike ønsker og behov.  Eksempelvis kan mange med lettere utviklingshemming kjøpe en selvstendig bolig, mens andre med større behov bor i mer tilrettelagte løsninger i et bofellesskapDet er derfor viktig å ha et variert boligtilbud i kommunen. Det er ikke bistandsbehovet som skal være styrende for hvor man skal bo. Kommunene kan bidra til å normalisere boliganskaffelsesprosessen, og gi nødvendig hjelp til å ta reelle valg når det gjelder bolig.

Ingen personer i Norge kan, uten at det er fattet en tvangsbeslutning, pålegges å bo et bestemt sted, eller i en bestemt form. En del personer med funksjonsnedsettelse trenger imidlertid hjelp til å skaffe bolig, tilrettelagt bolig, eller helse- og omsorgstjenester i hverdagen.

For å beskytte og fremme retten til et selvstendig liv, er det avgjørende at kommunen gir bistand i boligsaker, yter omsorg og praktisk bistand på en måte som ivaretar den enkeltes rett til selvbestemmelse.

Ny strategi for den sosiale boligpolitikken
Tilskudd til kommunale utleieboliger
Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem
Bistand til å skaffe bolig i enkeltsaker
Kommunale boligtilskudd, tilskudd til tilpasning og etablering
Medvirkning