selvstendig liv crdp.png

Artikkel 19 i CRPD berører flere områder som kommunen jobber med. Bestemmelsen understreker at mennesker med funksjonsnedsettelse har samme rett som andre til å leve i samfunnet og ha de samme valgmulighetene. Bestemmelsen skal sikre retten til å leve selvstendige, frie og uavhengige liv.

Funksjonshemmedes frihet og selvbestemmelse kan blant annet begrenses at sterke bindinger eller avhengighet av familie, venner eller offentlige myndigheter. TryggEst-prosjektet i Bufdir. viser at mange utsatte voksne har vansker med å si fra om utnytting og vold fordi de står i et avhengighetsforhold til voldsutøver.  Redsel for å miste offentlige tjenester som sikrer et verdig liv kan gjøre det vanskelig å ytre seg kritisk om tjenestene eller si tydelig ifra om egne preferanser og behov.

Organiseringen av kommunale tjenester kan påvirke innbyggernes muligheter for selvbestemmelse. Dersom bolig, omsorgstjenester og arbeid/dagaktivitet er organisatorisk eller geografisk knyttet sammen kan det gjøre det vanskelig for den enkelte å bytte jobb/dagaktivitet uten samtidig å miste bolig og assistenter, eller flytte uten å miste jobb og omsorgstjenester.  

Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet
Article 19 - Living independently and being included in the community
Myndighetene skal iverksette effektive og hensiktsmessige tiltak
Kommunens ansvar og plikt