Som følge av at Norge har undertegnet og ratifisert CRPD, er norske myndigheter både folkerettslig og politisk forpliktet til å følge konvensjonens bestemmelser. Dette følger også av Grunnloven § 92, som slår fast at alle myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de blant annet er nedfelt i konvensjoner som Norge har sluttet seg til.

Norske myndigheter skal ivareta konvensjonens forpliktelser i all politikkutforming og i alle former for myndighetsutøvelse på alle nivåer, både nasjonalt, i fylker og i kommuner. Ikke bare kollegiale organer har ansvar etter konvensjonen; også den enkelte ansatte må forventes å følge konvensjonens krav. For å ivareta menneskerettighetene, bør norske kommuner å jobbe helhetlig med tjenesteutvikling for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse.

CRPD innarbeidet i norsk lovverk via transformasjon
Rapportering og overvåking av norske myndigheters oppfyllelse
Politiske mål