Når barn lever i ekteskap, eller når det er grunn til å tro at barnet lever i ekteskap, har barnevernstjenesten normalt en plikt til å undersøke forholdene.

Dersom meldingen tyder på at barnet står i fare for å bli vesentlig skadelidende og det er nødvendig å gripe inn umiddelbart, må barneverntjenesten straks ha samtale med barnet, og vurdere om tiltak skal settes i verk og i så fall hvilke tiltak.

Hvis barnet er asylsøker, er det viktig å finne ut om barnet har takket ja til en plass på mottak for enslige mindreårige asylsøkere, adskilt fra ektefellen. Hvis barnet ikke går med på å bli plassert på et slikt tilbud, kan det være viktig at du gjennomfører en samtale med barnet straks.

I undersøkelsen skal du kartlegge barnets hjelpe- og omsorgsbehov, og vurdere om barnet har behov for tiltak etter barnevernloven. I alle saker som dreier seg om bekymring for barneekteskap, er det viktig å prioritere samtale med barnet.

I noen tilfeller haster det å kartlegge barnets situasjon. Da må barnevernet gjennomføre en samtale med barnet snarest.

Eksempler på situasjoner der barnevernstjenesten bør vurdere å ha samtale med barnet straks

Utsatt for tvangsekteskap eller andre overgrep?
Under 16 og nekter plassering
Over 16 og skal bo med ektefellen?
I følge med egen familie og partner ved registrering
Skal flytte familie eller bekjente?
Har barn
Ekteskap planlegges for barnet
Sist faglig oppdatert 06. mars 2017