Barneekteskap kan innebære brudd på flere bestemmelser i straffeloven. Det kan være snakk om et tvangsekteskap, voldtekt og seksuell omgang med barn under den seksuelle lavalder.

Barnevernstjenesten har en plikt til å anmelde alvorlige forbrytelser som f.eks. voldtekt, seksuell omgang med barn og grov legemsbeskadigelse, dersom anmeldelsen kan forebygge nye alvorlige forbrytelser.

Et barneekteskap, særlig hvis partene bor sammen, gjør det også sannsynlig at alvorlige forbrytelser (for eksempel seksuell omgang med barn under den seksuelle lavalder) vil skje. Kjennskap til et barneekteskap kan derfor utløse avvergingsplikten. Barnevernet bør derfor alltid drøfte saken med politiet. (lenke til ref.?)

Plikten til å avverge lovbrudd ved å informere politiet eller anmelde, inntrer dersom barnevernet ikke, eller ikke raskt nok, kan sette i verk tiltak som kan avverge forbrytelsen mot barnet.

Barnevernet kan gi opplysninger til politiet hvis det er nødvendig for å fremme barnevernets arbeid eller dersom det kan forebygge vesentlig fare for liv og helse.

Nyttig kontaktinformasjon

Sist faglig oppdatert 06. mars 2017