Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fosterhjem - samhandlingsforløp for barn som flytter i fosterhjem

Dette samhandlingsforløpet starter når det er bestemt hvilket fosterhjem et barn skal flytte til, og avsluttes når alle tjenester som barnet skal ha, er etablert/reetablert. Samhandlingsforløpet gjelder flytting til ordinære kommunale fosterhjem.

Målet med samhandlingsforløpet er bedre og mer forutsigbar hjelp og støtte til saksbehandlerne i kommunens barnevernstjeneste og at barnet får en god opplevelse av flytteprosessen.

Samhandlingsforløpet skal også være en hjelp for barn som skal flytte i fosterhjem og sikre at barnet kan ha en god oversikt over alt som skjer når det skal flytte i fosterhjem. Samhandlingsforløpet gir også barnets foreldre, øvrige familie og slekt og fosterforeldrene en god oversikt over aktiviteter i forbindelse med en flytting.

Forventningssamtalen er en samtale mellom barnevernstjenesten i omsorgskommunen (kommunen som er ansvarlig for fosterhjemstiltaket enten som en frivillig plassering eller etter omsorgsovertakelse) ​og fosterforeldrene. Samtalen bør, så langt som mulig, gjennomføres før barnet flytter inn i fosterhjemmet.

Slik foregår forventningssamtalen
Dette bør dere snakke om
Hvem skal delta i samtalen
Når skal du gjennomføre samtalen

Barneverntjenesten i omsorgskommunen og fosterforeldrene skal inngå skriftlig avtale om barneverntjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser. Når fosterforeldre inngår en fosterhjemsavtale, påtar de seg et fosterhjemsoppdrag for barnevernstjenesten. Det betyr at fosterforeldrene skal gi fosterbarnet et trygt og godt hjem, og ivareta barnets behov for daglig omsorg.

Hva er et fosterhjem
Hva er en fosterhjemsavtale
Inngåelse av fosterhjemsavtalen når barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for barnet
Inngåelse av fosterhjemsavtalen når plasseringen er frivillig
Slik inngår du en fosterhjemsavtale
Når skal fosterhjemsavtalen signeres
Hvem skal signere fosterhjemsavtalen

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal alltid involvere barnet og barnets foreldre når de lager planer for barnets omsorgssituasjon.

Gi barnet rett til medvirkning og innflytelse
Hvilke planer skal dere lage?
Involver både barn og foreldre
Hvorfor er det viktig å lage planer for barnet
Involver både barn og foreldre
Hvem skal delta i planleggingen

Fosterhjemmet skal være godkjent av barnevernstjenesten i fosterkommunen før barnet flytter inn. Lar det seg ikke gjennomføre, kan godkjenningen skje senere. 

Hvem skal delta i godkjenningen av fosterhjemmet
Når skal fosterhjemmet være godkjent
Slik godkjenner barnevernstjenesten fosterhjemmet

Et barn som bor i fosterhjem har rett til samvær med foreldre og søsken hvis ikke annet er bestemt. Det er barnevernstjenestens ansvar å bevare barnets relasjoner. 

Legg vekt på stabil og god voksenkontakt
Samvær med foreldre og søsken
Samvær med andre slektninger
Hvem er involvert i oppgaven med å bevare barnets relasjoner
Når trer barnets rett til samvær inn

Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker og barnevernstjenesten i omsorgskommunen kan begge vedta at et barn skal flytte i fosterhjem.

Når skal vedtak om flytting være iverksatt
Vedtak om omsorgsovertakelse før fylte 18 år
Hvem er involvert i vedtak om flytting

Når et barn flytter i fosterhjem, skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen utarbeide en tiltaksplan og en omsorgsplan for barnet. Planene bør lages før barnet flytter inn.

Om tiltaksplan og omsorgsplan i Barnevernloven
Tiltaksplan
Foreløpig omsorgsplan
Endelig omsorgsplan
Hvem er involvert i å lage planene
Når skal planene lages

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal følge opp barnets foreldre når barnet bor i fosterhjemmet.

Når og hvordan skal foreldrene følges opp
Hvis foreldrene mister ytelser/stønader
Hvem er involvert i oppfølgingen

Før barnet flytter inn i fosterhjemmet, bør barnevernstjenesten lage en plan for innflyttingen. Planen bør lages sammen med barnet, barnets foreldre og fosterhjemmet.  

Barnevernstjenesten må være tilgjengelig
Medvirkning i utarbeidelse av flytteplan
Foreldre trenger tett oppfølging i flyttefasen
Viktig med åpenhet og god informasjon
Hvem bør være med i utarbeidelsen av planen
Når skal planen være ferdig

Når barn med etnisk minoritetsbakgrunn skal plasseres i fosterhjem, bør det være kontinuitet i barnets oppdragelse. Barnevernstjenesten og fosterhjemmet skal ta hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn.

Hvem har «etnisk minoritetsbakgrunn»?
Behov for tolk
Oversett eller forklar dokumenter av betydning
Snakk med fosterforeldrene om ivaretakelse av barnets etniske, kulturelle, språklige og religiøse identitet
Barnets planer
Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal følge opp barnet
Fosterhjemskommunen skal ha tilsyn med barnet
Hvem er involvert i denne oppgaven

Barnet har behov for å forberede seg når det skal flytte inn i et nytt hjem. Barn har imidlertid ulike behov, og det er det viktig at barnevernstjenesten og fosterhjemmet tar hensyn til.

Besøke fosterhjemmet før innflytting
Gjenta informasjonen som dere gir til barnet
Behov for informasjon og medvirkning
Tett oppfølging fra saksbehandler
Hvem er involvert i forberedelse av barne

Har barnet spesielle behov, kan barneverntjenesten sette inn forsterkningstiltak for at fosterhjemmet skal klare oppgaven. Refusjon av utgifter skal avtales med Bufetat på forhånd.

Hvis forsterkningen av fosterhjemmet påfører staten utgifter
Hvem er involvert i avtale om refusjon
Frist for å avtale refusjon

Alle barn skal få god omsorg og bo trygt i sitt fosterhjem, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika.

Dette bør barnevernstjenesten vite om seksuell orientering og kjønn
Gi fosterhjemmet opplæring i seksuell orientering og kjønn
Hvem er involvert i opplæring i seksuell orientering og kjønn
Lenker og litteratur

Når et barn som får spesialundervisning, flytter i fosterhjem utenfor omsorgskommunen skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen informere PP-tjenesten i fosterhjemskommunen om at barnet flytter.

Barnevernstjenesten skal sende skriftlig melding til PP-tjenesten i fosterhjemskommunen
PP-tjenesten skal sørge for at barnet får spesialundervisning
Omsorgskommunens ansvar
Fosterhjemskommunens ansvar
Hvem er involvert i å informere PP-tjenesten
Når skal du informere PP-tjenesten

Fosterhjemmet bør informere lokalmiljøet og nettverket sitt om at fosterbarnet skal flytte inn. De skal kun dele nødvendig informasjon. Barnevernstjenesten, barnet og fosterhjemmet bør i forkant av innflytting diskutere hva som skal sies. Barnets mening bør tillegges vekt. 

Hva slags informasjon bør fosterhjemmet dele?
Hvem er involvert i å forberede lokalmiljø og nettverk
Hvem bør fosterhjemmet dele informasjon med?
Frist for å forberede lokalmiljø og nettverk

Når et barn flytter i fosterhjem, skal barnevernstjenesten i omsorgskommunen informere barnets nye barnehage eller skole om forhold som er nødvendig for å ivareta barnevernstjenestens oppgaver.

Hvilken informasjon bør barnevernstjenesten gi til barnehagen/skolen
Hvilken informasjon bør barnevernstjenesten gi til fosterforeldrene
Hvis skolebyttet må skje fort
Hvilken informasjon må barnets gamle skole gi den nye skolen
Når den nye skolen kan innhente samtykke fra barnevernstjenesten
Barnevernstjenesten må innhente informasjon fra skolen
Hold et overføringsmøte før skolebyttet
Hvem er involvert i å informere barnehage/skole
Lenker og litteratur

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen og barnets fastlege kan begge henvise barnet til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Når skal du henvise barnet til BUP
Når skal du henvise barnet til tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern
Gi fastlegen kopi av henvisningen
Hvem er involvert når barnet henvises til BUP
Lenker og litteratur

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen må gjennomgå tiltaksplan og omsorgsplan med fosterhjemmet før barnet flytter inn, slik at fosterforeldrene vet hvilken rolle de har i planene.

Informer om planene for barnet
Gjennomgå de endelige planene med fosterhjemmet
Tiltak i tiltaksplan/omsorgsplan som bør tas opp i gjennomgangen
Hvem er involvert i gjennomgangen av tiltaksplan og omsorgsplan
Frist for gjennomgang av tiltaksplan og omsorgsplan

Fosterhjemmet må forberede seg på at barnet skal flytte inn ved å gjøre seg kjent med barnets omsorgsbehov, historie og daglige aktiviteter. Fosterhjemmet bør også på forhånd avtale en form for beredskap med barnevernstjenesten.

Hvem er involvert i forberedelsen av fosterhjemmet
Hvis fosterhjemmet har spørsmål om innflyttingen
Hva må fosterhjemmet forberede før innflytting
Hvis barnet har en annen språk- eller kulturbakgrunn
Hvis barnet har lhbti-bakgrunn
Avtal beredskap med barnevernstjenesten
Avklar praktiske forhold

Før barnet flytter i fosterhjem, skal det få oppnevnt en tilsynsperson. Det er fosterhjemskommunen som oppnevner tilsynspersonen.

Send dato for når barnet flytter inn
Tilsynspersonordningen
Lag notat med mål og plan for plassering
Hvem er involvert i å oppnevne en tilsynsperson
Når skal tilsynspersonen være på plass

Alle fosterhjemstjenester skal ha et vakttelefonnummer som fosterforeldre kan ringe hvis det oppstår problemer eller krevende situasjoner i fosterhjemmet.

Finn telefonnummeret til vakttelefonen
Hvem er involvert i bruken av fosterhjemtjenestens vakttelefon

Når et barn flytter i fosterhjem, er den viktigste målsetningen at barnets tid i hjemmet skal være stabilt. Barnevernstjenesten i omsorgskommunen må gjøre det de kan for å forhindre et brudd. 

Hva er et stabilt fosterhjem
Hvem skal sikre stabilitet i fosterhjemmet
Hvordan sikre stabilitet i fosterhjemmet
Hvorfor ender noen fosterhjemsplasseringer med brudd
Lenker og litteratur

Fosterhjemmets rettigheter og plikter skal beskrives i fosterhjemsavtalen. Avtalen inngås mellom barnevernstjenesten i omsorgskommunen og fosterhjemmet før barnet flytter inn. 

Fosterforeldrenes rettigheter i en rettssak
Hvem er involvert i å spesifisere fosterhjemmets rettigheter og plikter
Når utløses fosterhjemmets rettigheter

Når barnet har flyttet inn i fosterhjemmet, bør barnevernstjenesten i omsorgskommunen vurdere planen som ble laget for innflytting sammen med barnet og fosterforeldrene.

Omsorgskommunen skal gjøre en vurdering av barnets flytting
Hvem er involvert i vurderingen
Når skal vurderingen skje

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen må samarbeide med ny barnehage eller skole for å sikre at barnet får et godt og tilpasset barnehagetilbud/skoletilbud så fort som mulig etter flytting.

Overføring til ny barnehage/skole må planlegges godt
Del informasjon med ny barnehage/skole
Snakk med barnet om overflyttingen
God avslutning er viktig
Lytt alltid til barnets behov og ønsker
Hvem er involvert i planlegging av oppstart i barnehage/skole
Frist for planlegging av oppstart i barnehage/skole

Både barnevernstjenesten i omsorgskommunen og fosterhjemmet har ansvaret for å sikre at barnets fysiske og psykiske helse blir ivaretatt.

Valg av fastlege
Barnevernstjenesten i omsorgskommunen bør melde fra til barnets foreldre
Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal melde fra til helsestasjonen
Fosterhjemmet skal følge opp barnets helse
Hvem er involvert i å ivareta barnets helsebehov
Rettigheter for barn med nedsatt funksjonsevne

Barnevernstjenesten bør sikre at barnet får delta på organiserte fritidsaktiviteter. Aktivitetene bør være en del av barnets tiltaksplan. 

Betaling av aktiviteter og utstyr
Hvem bør involvere seg i oppgaven

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har ansvar for å følge opp, støtte og hjelpe fosterforeldrene når barnet flytter inn, slik at de klarer omsorgsoppdraget. 

Ha beredskap som kan settes inn raskt og effektivt
Dette er viktig for foreldrene i innflyttingsfasen
Hvem er involvert i oppfølgingen?

Barn som bor i fosterhjem kan ha behov for bistand fra NAV. Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har i så fall ansvar for å koordinere samarbeidet mellom NAV og barnevernstjenesten. Det er NAV i fosterhjemskommunen som har ansvar for å tilby eventuelle tjenester og bistand.

Hjelpemidler fra NAV
Hvem er involvert i å sørge for barns rett til sosiale tjenester

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal følge opp fosterhjemmet. De har ansvaret for at fosterhjemmet får råd og veiledning når barnet flytter inn og så lenge barnet bor der.  

Barnevernstjenesten skal besøke fosterhjemmet
Hvem er involvert i oppfølgingen av fosterhjemmet
Opplæring av fosterhjemmet

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har ansvaret for at fosterhjemmet får råd og veiledning så lenge barnet bor i fosterhjemmet. I Oslo har barnevernet i bydelene dette ansvaret.

Kartlegging av fosterhjemmets behov
Tilby veiledning første året
Hvis barnet har spesielle behov
Tilby veiledning første året

Hvis barnet får hjelp og bistand fra ulike kommunale tjenester, bør barnevernstjenesten i omsorgskommunene opprette en ansvarsgruppe rundt barnet. 

En ansvarsgruppe er en gruppe som består av personer fra alle de ulike kommunale tjenestene barnet får hjelp eller bistand fra. Målet med ansvarsgruppen er at de ulike tjenestene skal samarbeide godt og løse oppgavene til barnets beste. Det er normalt barnevernstjenesten som koordinerer ansvarsgruppens arbeid. 

Lag en individuell plan
Barn over 15 år må samtykke
Hvem bør være i ansvarsgruppen
Når skal du opprette en ansvarsgruppe

Fosterforeldre kan ha behov for videreopplæring og kurs etter at barnet har flyttet inn. Fosterhjemstjenesten tilbyr jevnlig gratis videreopplæring. 

Andre kurs for fosterforeldre
Hvem er involvert i særskilt opplæring av fosterhjemmet
Fant du det du lette etter?