Barn og unge med nedsatt funksjonsevne har ofte behov for langvarige og koordinerte tjenester og har dermed rett til individuell plan (IP). Hensikten med individuell plan er å sikre at det alltid er en tjeneste som har hovedansvaret for oppfølging.
 
Dette innebærer en formalisering av samarbeidet mellom barnevernstjeneste og andre tjenester rundt det enkelte barnet. En individuell plan med entydige målformuleringer, konkrete tiltak, evalueringspunkter og koordinering er viktig for at disse barna skal få et helhetlig og godt tilbud. For å sikre en helhetlig oppfølging er det også viktig å inkludere familieperspektivet.
Retten til individuell plan
Hva er en individuell plan og hva skal den innholde?
Overordnet ansvar for individuell plan etter helse- og omsorgstjenesteloven
Når har barn og unge rett til individuell plan etter helse- og omsorgslovgivningen/ barneloven??
Hvem har ansvar for at det opprettes individuell plan ved behov?
Plikt til å undersøke om barnet har individuell plan
Plikt til å melde behov om individuell plan i helse- og omsorgssektoren
Hvem kan samtykke til individuell plan?
Gevinster ved bruk av individuell plan
Eksempel og anbefaling