I oppfølgingen skal statlig regional barnevernmyndighet vurdere om institusjonen:

a) drives i samsvar med barnevernloven og forskrifter som er gitt med hjemmel i loven,

b) tilfredsstiller vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lovgivning og

c) ellers drives på forsvarlig måte.

Særlig sentralt i denne sammenheng er forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjoner. Statlig regional barnevernmyndighet skal være oppmerksomme på eventuelle endringer i forhold til følgende temaer:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kan i det årlige disponeringsbrevet eller på annen måte gi føringer om særlige fokusområder for det enkelte års oppfølging. I tillegg kan statlig regional barnevernmyndighet gi slike føringer for sin regions vedkommende.