Statlig regional barnevernmyndighet skal i en rapport for den enkelte institusjon dokumentere:

Det skal fremgå av rapporten på hvilket grunnlag og under hvilke forutsetninger institusjonen er fulgt opp. Det skal derfor blant annet fremgå av oppsummeringen i rapporten antall plasser og hvilke hjemler/målgrupper institusjonen er kvalitetssikret for.

Dersom oppfølgingen avdekker at institusjonen ikke fyller kvalitetskravene og ikke driver på en forsvarlig måte, skal rapporten redegjøre for dette og hvilke virkemidler statlig regional barnevernmyndighet vil benytte. Rapporten må være forankret i ledelsen i regionen.

Den statlige institusjonen som rapporten gjelder skal få rapporten. Rapporten sendes i kopi til Bufdir.

Statlig regional barnevernmyndighet skal også lage en sammenstilling til Bufdir av rapportene for alle statlige barneverninstitusjoner i regionen. Sammenstillingen oversendes direktoratet etter samme frist som for årsrapportering fra regionene. Sammenstillingen skal peke på områder der det etter regionens oppfatning er utfordringer i forhold til krav til et kunnskapsbasert barnevern. Sammenstillingen skal også redegjøre for tiltak regionen har iverksatt som følge av resultatene i oppfølgingen. Rapporten skal unntas fra offentlighet jf. offentlighetsloven § 15.