Kontrollen av private og kommunale barneverninstitusjoner skal gjennomføres i hver av de godkjente institusjonene minst en gang i året. Kontrollen skal omfatte jevnlige besøk i institusjonens lokaler. Det er opp til godkjenningsmyndigheten å vurdere hvilke avdelinger som skal besøkes.

I vurderingen skal det blant annet tas hensyn til tiden som er gått siden de enkelte avdelingen ble besøkt sist.2 I tillegg skal kontroll alltid finne sted når godkjenningsmyndigheten utenom de årlige kontrollene blir kjent med forhold som tilsier at godkjenningen bør vurderes. Det vises blant annet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets retningslinjer av 15. juli 2009 om oppfølging av tilsynsmyndighetens rapporter om regelbrudd i barneverninstitusjoner.