Utgangspunktet for vurderingen er barnevernloven § 6-7, som regulerer adgangen til å gi opplysninger til andre forvaltningsorganer, herunder politiet. Etter barnevernloven § 6-7 første ledd har enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, en barneverninstitusjon eller et omsorgssenter taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 – 13 e.

Taushetsplikten gjelder alle personopplysninger,
Rundskriv Q-24/2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten