Barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre er tillagt oppgaver og plikter i barnevernloven og forskrifter som for eksempel forskrift om godkjenning av institusjoner, forskrift om internkontroll i institusjoner og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon. Det er blant annet stilt krav til at beboerne gis forsvarlig omsorg og behandling, at institusjonen benytter metoder som er faglig og etisk forsvarlige og har en bemanning som sikrer forsvarlig drift.

Det forutsettes at krav i lov og forskrift er oppfylt. Opplysninger om straffbare forhold eller anmeldelse til politiet skal ikke brukes for å avhjelpe forhold som skyldes pliktbrudd, svikt i rutiner eller manglende internkontroll.