De 10 identifiserte kvalitetsmålene i akuttarbeidet med tilhørende indikatorer forutsetter at tiltaket arbeider etter spesifikke og realistiske mål, og at man inngår i et nært samarbeid med barneverntjenesten som har ansvar for barnet og tilgrensende tjenester.

Ansatte i akuttiltak skal basere samarbeidet på verdier som respekt, åpenhet og deltagelse. Grunnholdningen er at barneverntjenesten foretar sine valg og beslutninger på et profesjonelt grunnlag.  Det er barnevernets 1. linjetjeneste som har det formelle ansvar for beslutninger og fremdrift i hver enkelt sak.

Kvalitetsmål 1: Barnet har fått et tiltak tilpasset deres behov
Kvalitetsmål 2: Barnet vet til enhver tid hva som skal skje fremover
Kvalitetsmål 3: Barnet opplever å medvirke gjennom å få informasjon, ha innflytelse og få tilbakemelding på akuttforløpet
Kvalitetsmål 4: Tiltaket skal sikre nødvendig helsehjelp til barnet i samarbeid med barnevernstjenesten
Kvalitetsmål 5: Barnet opplever å bli tatt godt vare på og behandlet med respekt
Kvalitetsmål 6: Barnet opplever mindre stress og uro
Kvalitetsmål 7: Alternativer til tvang søkes, og tvang benyttes i avgrenset form
Kvalitetsmål 8: Barnet opplever at fortid og nåtid er bundet sammen på en meningsbærende måte