Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger offentlige og private virksomheter å jobbe aktivt for likestilling.

Pliktene er regulert i Likestillings- og diskrimineringsloven kap. 4. Disse bestemmelsene ble endret med virkning fra 1. januar 2020.

Lovendringene er omtalt i lovens forarbeider:

Aktivitetsplikten

Aktivitets- og redegjørelsesplikten pålegger:

Det er ikke utarbeidet forskrifter til lovbestemmelsene.

Diskrimineringsgrunnlagene

Virksomhetene skal jobbe for likestilling og mot diskriminering på grunn av

Offentlige myndigheter skal i tillegg jobbe mot diskriminering på grunn av alder.

Arbeidsmetodikk

Arbeidsgivere i større private virksomheter og arbeidsgivere i offentlige virksomheter (uavhengig av størrelse) skal benytte en bestemt arbeidsmetode i det aktive likestillingsarbeidet. Arbeidsgiverne skal:

Redegjørelsesplikten

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger i tillegg

å redegjøre for status for likestilling i sin virksomhet, og det aktive arbeidet for likestilling, i årsberetningen eller annet tilgjengelig dokument.

Loven forklarer hva virksomhetene skal redegjøre for og hvordan i § 24 annet ledd for offentlige myndigheter og § 26a for arbeidsgivere.

Håndheving

Håndhevingen av aktivitetspliktene i likestillings- og diskrimineringsloven er regulert i diskrimineringsombudsloven.

Likestillings- og diskrimineringsombudet gir veiledning om reglene i likestillings- og diskrimineringsloven. I § 5 står det at ombudet skal følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven §§ 24, 25, 26 og 26 a.

Ombudets oppfølging kan blant annet innebære at ombudet og arbeidsgiver utarbeider en felles tilnærming til hvordan aktivitetsplikten følges opp i virksomheten. Ombudet kan videre gjennomgå likestillingsredegjørelsene, analysere funnene og komme med et forslag til forbedringstiltak og styrket innsats på likestillingsarbeidet i virksomheten. Ombudet kan også gjennomføre oppfølgingsbesøk i virksomhetene.

Diskrimineringsnemnda håndhever arbeidsgivers redegjørelsesplikt, jf. diskriminering.

 

Sist faglig oppdatert 16. februar 2021