Ansatte og tillitsvalgte har både rettigheter og muligheter til å påvirke arbeidet for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen.

Ansatt eller tillitsvalgt i offentlig virksomhet
Ansatt eller tillitsvalgt i privat virksomhet med flere enn 50 ansatte
Ansatt eller tillitsvalgt i privat virksomhet med mellom 20 og 50 ansatte
Ansatt eller tillitsvalgt i privat virksomhet med færre enn 20 ansatte

 

Hva gjør jeg hvis min arbeidsgiver ikke følger pliktene sine?

Hvis arbeidsgiveren din nekter å følge de ansattes krav om utvidet likestillingsarbeid eller på annen måte bryter aktivitets- og redegjørelsespliktene, kan dere kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet for veiledning.

Ombudet følger opp bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven.

Ombudet kan

Dersom en virksomhet ikke overholder sine forpliktelser, kan Likestillings- og diskrimingsombudet bringe en sak om brudd på arbeidsgivers redegjørelsesplikt inn for Diskrimineringsnemnda.

Arbeidsgiver kan bli pålagt å redegjøre

Diskrimineringsnemnda håndhever brudd på redegjørelsesplikten for arbeidsgivere. Nemnda kan fatte forvaltningsvedtak. Nemnda kan blant annet pålegge en arbeidsgiver å redegjøre i tråd med loven. Ved brudd på redegjørelsesplikten kan nemnda fatte vedtak om tvangsmulkt.

Sist faglig oppdatert 16. april 2021