Alle offentlige myndigheter er lovpålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det betyr at dere skal vurdere vurdere situasjonen, iverksette tiltak og jobbe forebyggende for likestilling og mot diskriminering, selv om dere ikke har avdekket at noen har blitt diskriminert.

Offentlige myndigheter har også plikt til å redegjøre for hvordan de jobber for å "omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling. Offentlige myndigheter skal vurdere resultatene som er oppnådd, og opplyse hvilke forventninger de har til dette arbeidet fremover." Rededegjørelsen skal publiseres i årsrapport, årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Pliktene er nedfelt i likestillings og diskrimineringslovens kapittel 4 § 24
Pliktene er også forklart i lovens forarbeider:

Hva er en offentlig myndighet?
Hva er likestilling og diskriminering?
Hvordan håndheves ARP for offentlige myndigheter?