Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Maler for tvangsvedtak og protokoll

Ny barnevernslov

Tvangsprotokollene er oppdatert i tråd med barnevernsloven som trer i kraft 1. januar 2023, og gjelder fra samme dato.

Sentrale bestemmelser i rettighetsforskriften er tydeliggjort og flyttet inn i den nye barnevernsloven kapittel 10.

Les mer om ny barnevernslov

Avgjørelser om bruk av tvang og andre inngrep i barnets personlige integritet

Når institusjonen tar avgjørelser om bruk av tvang eller andre inngrep i barnets personlige integritet, må institusjonen

  • fatte et enkeltvedtak
  • protokollføre avgjørelsen
  • sende vedtak eller protokoll til barnevernstjenesten og forelegge det for statsforvalteren.

Avgjørelser om rusmiddeltesting og tilbakeføring ved rømming er ikke enkeltvedtak, men skal protokollføres og begrunnes av institusjonen, sendes til barnevernstjenesten og forelegges statsforvalteren. Dette følger av barnevernsloven § 10-14.

Hvis ikke annet er avtalt, skal institusjonen sende kopi av tvangsvedtak eller protokoll til barnets foreldre som har foreldreansvar, eller til barnets verge/representant hvis barnet er enslig mindreårig asylsøker.

Maler

Formålet med malene er å bidra til at institusjonen vurderer alle lovkrav og vilkår for bruk av tvang og inngrep i barnets personlige integritet, og at krav som stilles til vedtak og protokoll følges.

Det finnes en mal for hvert enkelt tvangstiltak/inngrep som barnevernsloven § 10-7 til § 10-11 gir hjemmel til. Det finnes også enkelte kombinasjonsmaler som institusjonen skal fylle ut, der det er benyttet to eller flere tvangstiltak/inngrep ved en og samme hendelse.

I hver enkelt mal er det lagt inn blå hjelpetekst som skal veilede de ansatte når de fyller ut malen. Denne blå hjelpeteksten kan slettes etter hvert som malen fylles ut.

Malen for vedtak om bruk av tvang i akutte faresituasjoner etter § 10-7 skal ikke fylles ut dersom det kun er politiet som har brukt fysisk tvang og makt. Institusjonen må i slike situasjoner dokumentere på annen måte at de har bedt politiet om bistand

Vedtak om innskrenkninger etter barnevernsloven § 10-9 bokstav a-e skal ikke opprettholdes lengre enn nødvendig, og institusjonen må fortløpende vurdere om vedtaket skal opprettholdes. Denne malen brukes når innskrenkningene avsluttes før dato og klokkeslett fastsatt i vedtaket.

Institusjonen skal sende dokumentasjon på avslutning av innskrenkninger til statsforvalteren. Institusjonen skal sende kopi av dokumentet til ansvarlig barnevernstjeneste. I tillegg skal kopi sendes til barnets foreldre som har foreldreansvar, eller til representant/verge hvis barnet er enslig mindreårig asylsøker.

Dokumentasjon på avslutning av innskrenkninger etter § 10-9

Barnet skal informeres om vedtak og protokoll

Institusjonen skal underrette barnet om vedtak og protokoll så snart som mulig. Barnet skal få informasjon om

  • avgjørelsen som er tatt
  • hvordan avgjørelsen er begrunnet
  • klageadgang
  • klagefrist
  • klageinstans
  • den nærmere fremgangsmåten ved klage.

Vedtak og protokoll skal forelegges statsforvalteren selv om det ennå ikke har vært mulig å underrette barnet, og selv om evalueringen av tvangsbruken ennå ikke er gjennomført.

Mal for barnets klage

Barnet har rett til å klage over bruk av tvang og andre inngrep i barnets personlige integritet, jf. barnevernsloven § 10-14 tredje ledd.
Til hver mal for tvangsvedtak og protokoll følger det vedlagt tilpasset mal for klage, som barnet kan bruke ved klage til statsforvalteren.

Det er viktig at institusjonen gir klagemalen til barnet ved underretning om tvangsvedtak eller protokoll. Dersom barnet ønsker å klage, kan barnet sende klagen direkte til statsforvalter på egenhånd, eller ved bistand fra institusjonen. Ansatte fra institusjonen skal bistå både med å utforme og oversende klagen til statsforvalter hvis barnet ønsker det.

Evaluering etter tvangsbruk

Institusjonen skal arbeide systematisk for å forebygge tvang og andre inngrep i barns personlige integritet. Dette følger av barnevernsloven § 10-4.
Institusjonen skal gjennomgå bruk av tvang og andre inngrep sammen med barnet så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet.

Formålet med samtalen er å bidra til tillit og samarbeid mellom barnet og ansatte, gi barnet og ansatte økt forståelse, bidra til at barnet får mulighet til å bearbeide hendelsen, og forebygge liknende hendelser.

Etter en episode med bruk av tvang eller andre inngrep i barnets personlige integritet, bør leder gjennomgå hendelsen med involverte ansatte for å vurdere om noe kunne vært gjort annerledes og vurdere mulige forebyggende tiltak for å hindre at lignende hendelser skjer igjen.
Sefaglige anbefalinger for forebygging og håndtering av konfliktfylte situasjoner i barneverninstitusjon.