Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Når barnet ikke ønsker å oppholde seg på omsorgssenter

Noen enslige mindreårige har slekt eller andre nære tilknytningspersoner i Norge som de ønsker å bo hos i perioden de venter på behandling av asylsøknaden. Det hender at barn flytter direkte til slekt eller andre, før de har vært innom et omsorgssenter. Slik flytting kan skje med eller uten en avtale med kommunen i forkant av flyttingen.

Frivillig å bo på omsorgssenter

Oppholdet ved et omsorgssenter er kun et tilbud, og omsorgssenteret eller Bufetat har ikke anledning til å holde tilbake et barn som ikke ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

Bufetat må få informasjon om barn som vil bo privat

Bufetat skal bosette barn som var under 15 år ved ankomst til Norge, og som bor privat. Kommunen skal ta kontakt med Bufetat eller IMDI dersom de kjenner til barn som bor privat, men som ikke er formelt bosatt i kommunen.

Det er IMDi som bosetter barn over 15 år ved ankomst til Norge- de som bor privat og alle enslige mindreårige som bor sammen med følgeperson i mottak eller kommunen.

Når barnet er innom omsorgssenteret før flytting til slekt

Dersom barnet er innom et omsorgssenter før flytting til slekt, skal omsorgssenteret melde fra til lokal barneverntjeneste om at barnet flytter til den aktuelle kommunen.

Barnevernstjenesten bør vurdere omsorgssituasjonen i hjemmet først

Representant, politiet, utlendingsmyndighetene og Bufetat bør arbeide for at enslige mindreårige asylsøkere ikke flytter direkte til slekt eller andre. Enslige mindreårige asylsøkere bør i utgangspunktet ikke flytte til slekt eller andre før den kommunale barneverntjenesten har

  • vurdert omsorgssituasjonen i det aktuelle hjemmet
  • behovet for eventuelle tiltak etter barnevernloven.

Omsorgs- og oppfølgingsansvar

Bufetat sitt omsorgsansvar opphører etter at barnet har flyttet fra omsorgssentret. Da er det kommunen der barnet oppholder seg som har oppfølgingsansvaret og som iverksetter tiltak etter behov. Plikten til å fatte oppfølgingsvedtak, følge barnets utvikling og foreta kartlegging som grunnlag for bosetting, er knyttet til barnets opphold på omsorgssenteret. Disse pliktene bortfaller når barnet flytter ut av omsorgssenteret.

Fant du det du lette etter?