Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ansvarsfordeling knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge, uavhengig av asylsøkerstatus og statsborgerskap. Som alle andre barn i Norge, har asylsøkerbarn rett til å motta tjenester og tiltak etter barnevernloven. Det er flere instanser som har ansvar knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Barne-, ungdoms - og familieetaten (Bufetat)

  • Bufetat skal gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter for mindreårige i statlig eller privat regi mens asylsøknaden behandles. Tilbudet gjelder frem til barnet blir bosatt i en kommune eller reiser ut av landet.
  • Bufetat har omsorgen for den enslige mindreårige asylsøkeren når barnet har opphold på et omsorgssenter
  • Bufetat har ansvar for å bosette barna som har fått vedtak om opphold i en kommune, og rekruttere fosterhjem etter søknad fra kommunene.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder kommunene om å bosette enslige mindreårige asylsøkere. IMDi forvalter tilskuddsordningene til kommuner.

Utlendingsdirektoratet (UDI) 

Utlendingsdirektoratet har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger om blant annet beskyttelse. Utlendingsdirektoratet har blant annet ansvar for å gi et botilbud til alle asylsøkere, inkludert enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

Statsforvalteren

Statsforvalteren har ansvar for oppnevning av representant/verge for enslige mindreårige asylsøkere. Statsforvalteren i det fylket barnet til enhver tid oppholder seg oppnevner representant for barnet. Representanten er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta barnets rettigheter i Norge, både juridisk og økonomisk.

Statsforvalteren fører tilsyn med at omsorgssenteret drives i samsvar med gjeldende regelverk og at barna som bor der får forsvarlig omsorg og behandling.

Kommunen og fylkeskommunens ansvar

Kommunen har ansvar for oppvekstsvilkårene og velferden til alle som oppholder seg i kommunen, også asylsøkere og flyktninger. Kommuner som har asylmottak eller omsorgssenter for enslige mindreårige kalles vertskommuner.

Barneverntjenesten sitt ansvar

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge, og barn i asylsøkerfasen har, som alle andre barn i Norge, rett på tjenester etter loven dersom de oppfyller vilkårene for det. Dette gjelder selv om barnet har tilbud om opphold i et asylmottak eller omsorgssenter.

Les mer på regjeringen.no

Informasjon om andre ansvarsområder

  • Hos Helsedirektoratet finner du informasjon om helsetjenester for asylsøkere, flyktninger og innvandrere, og ansvar knyttet til dette.
  • Hos Folkehelseinstituttet finner du generell informasjon om asylsøkeres helse.
  • Hos utdanningsdirektoratet finner du som arbeider med minoritetsspråklige i barnehage og skole pedagogisk støttemateriell, filmer og veiledninger.
Fant du det du lette etter?