Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Styring og rapportering

Årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret

Fra 1. januar 2021 ble det krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret. Formålet med en tilstandsrapport er å gi kommunestyret bedre innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillinger i barnevernet. Målet er bedre prioriteringer og kontroll i kommunene. Les mer om behandlingen av endringene i barnevernloven på stortinget.no

I Veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyret kan du blant annet få råd og veiledning til arbeidsprosess, behandling av rapporten og mal for rapportering.

Internkontroll

Alle kommuner skal ha en internkontroll som skal som et minimum å oppfylle kravene i kommuneloven (§ 25-1, jf. barnevernloven § 2-1 andre ledd).

Internkontrollplikten innebærer at kommunen skal ha systematiske tiltak som sikrer at barnevernets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med barnevernloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunedirektør som har ansvaret for kommunens internkontroll.

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en ny veileder om de nye reglene i kommuneloven kapittel 25 om internkontroll.

Ny veileder for kommunens internkontroll for barnevernstjenesten

Endringer i barnevernloven tydeliggjør kommuneledelsens ansvar for barnevernet

Fra 1.1. 2022 er barnevernloven § 2-1 fjerde ledd endret ved at det tas ut at barnevernstjenestens leder har ansvar og oppgaver etter barnevernloven. Dette er gjort for å understreke og styrke kommuneledelsens – både politisk og administrative – ansvar for barnevernstjenesten.

Det er den øverste politiske og administrative ledelsen i kommunen som har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Kommuneledelsen (administrative og politiske ledelse) skal kunne etterspørre nødvendig informasjon og sette i verk tiltak for at kommunen skal oppfylle pliktene i loven.

Krav om plan for forebygging

Fra 1.1.2022 er det et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer (jf. den nye vedtatte bestemmelsen i barnevernloven § 3-1 annet ledd).

Planen vil bidra til en overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordelingen av kommunens ressurser til dette arbeidet. Planen vil være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester.

Planen for det forebyggende arbeidet skal inneholde en beskrivelse av: 

  • overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet
  • hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene
  • hvordan oppgaveløsningen skal organiseres
  • hvordan ulike etater skal samarbeide

Lovbestemmelsene trådte i kraft 1.1.2022. Les mer om de nye lovbestemmelsene i Prop. 133 L (2020-2021) punkt 25.2