Rapporten gir innblikk i problemstillingene som ble belyst på fjorårets symposium om variasjon i kroppslig utvikling.

31. oktober 2016 arrangerte Bufdir, Helsedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet et symposium i Oslo om variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. Hensikten med symposiet var å øke kunnskapsgrunnlaget om livssituasjonen, behov og utfordringer blant interkjønnpersoner, og gi retning for det videre arbeidet for å styrke gruppens levekår og livskvalitet og motvirke diskriminering.

Symposiet samlet representanter fra bruker- og interesserorganisasjoner, forskere, helsefaglig personell, myndighetsrepresentanter og andre eksperter og interessenter fra inn- og utland. Med nærmere 80 personer påmeldt var arrangementet fulltegnet, som vitner om stort engasjement rundt tematikken.

I etterkant av symposiet har Bufdir utarbeidet en oppsummeringsrapport, som gir innblikk i problemstillingene som ble belyst av innlederne og deltakerne på arrangementet. Formålet med rapporten er at den skal kunne fungere som et ressursdokument for aktører som har interesse for interkjønntemaet, også de som ikke var tilstede på selve symposiet.

Bakgrunn for symposiet

Bufdir var initiativtakeren til symposiet, som ble gjennomført i forkant av lanseringen av handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet – Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (2017-2020). Handlingsplanen inkluderer, for første gang i norsk kontekst, tiltak som omhandler interkjønnpersoner.

Barne- og likestillingsdepartementet har tildelt Bufdir ansvaret for å iverksette tiltak 1 d) og 29 a), b) og c) i handlingsplanen, som har som mål å sikre et godt og oppdatert grunnlag for en kunnskapsbasert politikk på interkjønnfeltet, samt legge til rette for en lavterskel møteplass for interkjønnpersoner.

Symposiet var ment å være et innledende bidrag til dette arbeidet, gjennom å legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling på feltet samt nettverksbygging mellom et mangfold av aktører.