Dersom vilkårene i barnevernloven § 4-24 er oppfylt, kan et barn som er utsatt for menneskehandel rent unntaksvis plasseres på en barnevernsinstitusjon, eller i et forsterket fosterhjem i inntil ett år, jf. barnevernloven § 4-27. Formålet med plassering etter barnevernloven § 4-24 er å gi barnet behandling for alvorlige atferdsvansker. For at fylkesnemnda skal kunne fatte vedtak etter § 4-24, må barnet ha vist alvorlige atferdsproblemer ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet ved vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte. Kriteriet ”på annen måte” er i barnevernlovens forarbeider beskrevet som ”annen form for utpreget normløs atferd”.

Utover kriminalitet og rusmiddelmisbruk er vanlige utslag av alvorlige atferdsproblemer i barnevernlovens forarbeider beskrevet som ”prostitusjon og manglende tilknytning til normalt livsmønster for barn i tilsvarende aldersgruppe (…)”. 

Dersom barnet er plassert på institusjon etter barnevernloven § 4-24, vil institusjonen kunne begrense muligheten til å forlate huset, for eksempel gjennom å låse dørene.

Er det først truffet midlertidig vedtak etter barnevernloven § 4-25 annet ledd kan vedtaket opprettholdes inntil fylkesnemnda har behandlet saken, forutsatt at forslag til vedtak er sendt fylkesnemnda innen to uker, jf. barnevernloven § 4-6 fjerde og femte ledd.