Omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a) kan også være aktuelt overfor et barn som er utsatt for menneskehandel, særlig dersom det tas sikte på at barnet skal bli i Norge under barnevernets omsorg i lengre tid. Fylkesnemnda kan treffe vedtak om omsorgsovertakelse etter § 4-12 første ledd bokstav a) dersom det er ” alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt som det trenger etter sin alder og utvikling”.

Bestemmelsen tar først og fremst sikte på situasjoner der barnet bor hos sine foreldre, men kan også anvendes når barnet bor hos andre under forhold som beskrevet i bestemmelsen. Det er i barnevernlovens forarbeider understreket at barnevernloven § 4- 12 første ledd bokstav a) også er ment å omfatte barn som rent faktisk ikke har noen foreldre eller foresatte. Dette innebærer at det må kunne fattes vedtak om omsorgsovertakelse for barn som kommer til Norge uten foreldre eller andre foresatte, forutsatt at vilkårene i bestemmelsen for øvrig er oppfylt.

Vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 kan treffes uten barnets og vergens samtykke. Barnet kan plasseres i institusjon eller i fosterhjem. Den som har omsorgen for barnet må, på linje med foreldre ellers, gjøre det som er mulig for å hindre at barnet rømmer.

Er det først truffet midlertidig vedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd kan vedtaket opprettholdes inntil fylkesnemnda har behandlet saken, forutsatt at forslag til vedtak er sendt fylkesnemnda innen seks uker, jf. barnevernloven § 4-6 fjerde og femte ledd.