Ved tvil om alder, skal saken undersøkes frem til barnevernet får fastslått riktig alder. Det er viktig å få fastslått alder så raskt som mulig. Er den utsatte over 18 år, gjelder ikke barnevernloven lenger. Barneverntjenesten kan kontakte politiet for bistand til å avklare identitet, herunder alder.

Dersom barnet har en asylsak til behandling

Dersom barnet har en asylsak til behandling i UDI eller UNE, kan det ha blitt gjennomført en medisinsk aldersundersøkelse som ledd i saksbehandlingen. I asylsaker fastsetter UDI alder i asylvedtaket, som en del av  identitetsvurderingen. Denne alderen skal legges til grunn fra vedtaksdato. Det forhold at UDI, før vedtak fattes, har bedt om at det foretas aldersundersøkelse av en asylsøker, og resultatet av undersøkelsen indikerer en alder over 18 år, bør ikke tillegges for mye vekt av barneverntjenesten, se punkt 12 om alder i BLDs rundskriv Q-06/2010 om barneverntjenestens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak, omsorgssentre og kommuner.

Barneverntjenesten bør også selv videreformidle til andre aktuelle instanser hvordan barnevernet selv vurderer den utsattes alder. Dersom barneverntjenesten legger til grunn at den utsatte er over 18 år, bør barneverntjenesten bidra til at andre tjenester/offentlige organer kontaktes for videre oppfølging.