Barnevernloven § 4-2 pålegger den kommunale barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, å gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Dersom barneverntjenesten mener det er rimelig grunn til å tro at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter kapittel 4 i barnevernloven, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. barnevernloven § 4-3. Dette gjelder også hvis det skal treffes midlertidige vedtak. 

Rundskriv: Barnevernets håndtering av saker der mindreårige kan være utsatt for menneskehandel

Indikatorer på menneskehandel