Barneverninstitusjoner og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere har en plikt til å ivareta den daglige omsorgen for det enkelte barn. Barnets beste skal ligge til grunn for utøvelsen av omsorgen. Målet er å gi omsorg og hjelp som kan bidra til utvikling og varige, positive endringer i barnets liv.

Institusjonsmiljøet og institusjonens evne til å ivareta barnet på en inkluderende og omsorgsfull måte vil være avgjørende for barnets opplevelse av oppholdet.

Forsvarlig omsorg innebærer blant annet at institusjonen skal gi: