Menneskerettighetene, herunder Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon, gir rettigheter til barn og unge plassert i institusjon og setter rammer for bruk av tvang. Etter barnevernkonvensjonen artikkel 20 er staten forpliktet til å yte særlig beskyttelse og bistand til barn og unge som er under offentlig omsorg. Barnevernloven § 5-9 og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon av 15. november 2011 (rettighetsforskriften) er basert på dette.

Formålet med barnevernloven § 5-9 og rettighetsforskriften er å sikre at barneverninstitusjoner og omsorgssentre gir barn forsvarlig omsorg og behandling. Videre er formålet å sikre og at barn blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet og at deres rettsikkerhet blir ivaretatt.