Del 1: Hva nå? Barnevernsreformen trer i kraft om kort tid 

Denne delen arrangeres i samarbeid med KS.

(Kl. 09.00-11.00)

Barnevernsreformen er en oppvekstreform som krever bredt samarbeid. Hva må dere som ledere gjøre?

For: Administrativ og politisk kommuneledelse og andre interesserte

 • Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpner barnevernskonferansen
 • Barnevernsreformen og det lokalpolitiske ansvaret. 
  Innlegg ved Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. 
 • Hva gjør Bufdir, KS og statsforvalter for å bidra til vellykket gjennomføring av reformen? Hvordan blir de økonomiske rammevilkårene og hvilke utfordringer kan oppstå?
  Panelsamtale med medlemmer av den nasjonale koordineringsgruppen for barnevernsreformen: Mari Trommald, direktør i Bufdir og leder av koordineringsgruppen, Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør i KS og Ingvild Aleksandersen, assisterende statsforvalter i Oslo og Viken
 • Hvordan bidrar endringene i regelverket til at målene i barnevernsreformen nås?
  Innlegg ved Anders Henriksen, divisjonsdirektør i Bufdir
 • Erfaringsdeling fra kommune-Norge:
  - Hvordan sikre forankring og eierskap i kommunen?
  Ordfører Ragnhild Bergheim og kommunedirektør Ragnar Christoffersen fra Lørenskog kommune forteller om hvordan de har jobbet i Lørenskog med forankring av barnevernsreformen.
  - Hvordan jobbe med forebygging på tvers av sektorer i kommunen?
  Kommunedirektør Trude Andresen fra Øvre Eiker, rådmann Arne Skogsbakken fra Søndre Land og kommunedirektør Turid Stubø Johnsen fra Sarpsborg deltar i samtalen 
 • Digitalisering av barnevernet: Hvordan kan DigiBarnevern og faglig kvalitetssystem bidra til økt kvalitet og sikkerhet i barnevernets arbeid?
  Samtale med divisjonsdirektør Harald Hegerberg og avdelingsdirektør Anders Sunde i Bufdir.

Del 2: Hvordan få til samarbeid på tvers i kommunen?  

(Kl. 12.00-14.00)

Rett hjelp til rett tid krever samarbeid. Hvordan er rammene og forutsetningene for dette i dag? I denne delen ser vi nærmere på de ulike aktørenes roller og ansvar og hvordan få til samarbeid i praksis.  

For: Oppvekstsjefer og alle som jobber med barn og unge i kommunen  

 • Hvordan kan tjenestene samarbeide bedre? I rapporten «Å eie sin egen historie»  fra Barneombudet gir ungdommer med erfaringer fra flere hjelpetjenester råd.
  Innlegg/samtale med Barneombud Inga Bejer Engh og ungdommer
 • Riktige tjenester til rett tid, og et helhetlig og koordinert tilbud til barn og unge – nye lovbestemmelser!
  Innlegg ved Charlotte Stokstad, avdelingsdirektør i avdeling for barnerett i Bufdir
 • Hvordan kan staten koordinere sin innsats?
  Panelsamtale: avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet, divisjonsdirektør Bjørn Lescher-Nuland, Utdanningsdirektoratet og avdelingsdirektør Tove Bruusgaard, Bufdir
 • Sammenhenger mellom barnevern og ulikhet – hvem sitt ansvar?
  Presentasjon av ny studie «Barnevern og ulikhet, sammenhenger, forståelse og ansvar» ved Bente Kojan, professor i sosialt arbeid ved institutt for sosialt arbeid, NTNU. Kommentarer på rapporten fra kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, NAV og divisjonsdirektør Kjetil Andreas Ostling, Bufdir.
 • Hvordan få til samarbeid gjennom gode møter?
  Innlegg ved Sara Aarseth, organisasjonspsykolog
 • Foreldreveiledning – ett av de viktigste tiltakene for å forebygge omsorgssvikt.
  Divisjonsdirektør Wenche Mobråten i Bufdir presenterer kunnskapsbaserte tiltak og støtteordninger.
 • Konferansier Erik Aasheim i samtale med tre kommuner om samarbeid på tvers og tidlig innsats:
  Aina Øyehaug Opsvik, barnevernssjef i Volda
  Anita Alice Jensen, rådgiver oppvekst og Lena Johansen, virksomhetsleder barn- og ungetjenesten i Alta
  Birthe Holm, fagleder oppvekst i Sandnes

Del 3: Hvordan samarbeide godt med familier?

(Kl. 14.00-16.00)

Hvordan kan barnevernet bygge god relasjonskompetanse og få til godt samarbeid med familier som strever?

For: Ledere og medarbeidere i barneverntjenesten  

 • Hvordan sikre god hjelp til familiene?
  Avdelingsdirektør Guro Birkeland i Bufdir forteller fra bakrommet om spennende utviklingsarbeid med en grunnmodell for hjelpetiltak, og prosjektleder Thea Norheim Rake fra pilotkommunen Lørenskog deler sine erfaringer så langt. Divisjonsdirektør Wenche Mobråten forteller om tjenestekatalog for hjelpetiltak og hvordan den rydder i roller og ansvar på dette viktige feltet.
 • Relasjonsbygging i en makt- og kontrollkontekst. Er det mulig?
  Innlegg ved Ellen Syrstad, førsteamanuensis, og Astrid Kleppe Flacké, førstelektor, ved fakultet for sosialfag, VID vitenskapelige høgskole
 • Samvær etter omsorgsovertakelse – en viktig oppfølging av EMD-dommene.
  Eirunn Lysø, avdelingsdirektør i Bufdir presenterer forslag til nye faglige retningslinjer og hvordan direktoratet har jobbet med dem.
  Panelsamtale med deltagere i ekspertgruppen for de nye retningslinjene om dilemmaer og hvordan de har jobbet for å ivareta foreldre- og barneperspektivet. Disse deltar: Professor Tor Slettebø fra VID vitenskapelige høgskole, førsteamanuensis Christian Børge Sørensen fra Universitetet i Stavanger og barnevernkonsulent Liban Alas i Bydel Alna i Oslo kommune.
 • Hvilke prosesser foregår i Bufdir akkurat nå – og hva skjer fremover?
  Avsluttende innlegg ved Mari Trommald, direktør i Bufdir

 

Påmelding

Meld deg på!