Kan vi bruke erfaringene fra pandemien til å gi barn og unge bedre tjenester? Det er spørsmålet Bufdir stiller oss selv og andre i Arendal torsdag 19. august klokka 10.30.

Snart er det klart for gjenåpning og normalisering av samfunnet, men det betyr ikke at alt blir som før. 

– Vi vet ikke hva som blir langtidskonsekvensene av pandemien, men vi vet at koronatiltakene rammet mange barn og unge hardt. Forskning viser at smitteverntiltakenes gikk hardest utover de som hadde flest utfordringer fra før. Sårbare grupper har vært særlig utsatte, men også nye grupper barn og unge vil trenge ekstra støtte og hjelp etter pandemien, sier direktør i Bufdir. Mari Trommald.

Samarbeid på tvers

Barneombud Inga Beyer Engh og Koronakommisjonens leder Egil Matsen er blant de som deler sin kunnskap om utfordringer og muligheter etter koronapandemien på Bufdirs oppvekst-arrangement. I panelet sitter også statsforvalter Knut Storberget, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Linda Granlund, Helge Eide fra KS og Anne Magdalena Solbu Kleiven fra Utdanningsdirektoratet. 

– Fordi kriser så tydelig får fram hvor vi er sterke og hvor vi er svake, så kan det på sikt gjøre tilbudene bedre. Kriser gir oss nye erfaringer, nye samarbeidsmåter, og nye måter å løse oppgaver på. Slike erfaringer og muligheter er det vi ønsker å løfte fram under arrangementet «Pandemi – kan erfaringene gi barn og unge bedre tjenester?» sier Trommald.

Arrangementet streames direkte på vår facebookside.

Erfaringer å ta med videre

I løpet av pandemien har Bufdir samlet inn, utarbeidet og bestilt en rekke rapporter om barn, unge og familiers situasjon og utfordringer under koronatiltakene. Funn fra rapportene er utgangspunktet for panelsamtalen om veien videre.

Ensomhet og utenforskap, tapt læring og mulig økning i vold mot barn er noen av koronatiltakenes slagsider. Samtidig har pandemien gitt verdifull læring.

– Mange har erfart hvor tett sektorene henger sammen og utviklet nye samarbeidsmåter. Når ett eller flere tilbud stenger, mangler ressurser eller blir vanskelig tilgjengelig, så får det store ringvirkninger. Erfaringene fra pandemien viser at det er viktig å styrke samarbeidet på tvers av sektorene for å kunne gi barn og unge gode og riktige tilbud. Snart ett og et halvt år med pandemi har til fulle vist hvor viktig åpne skoler, barnehager, hjelpetjenester og fritidstilbud er for barn og unges utvikling, helse, trivsel og trygghet. Det er eksempler på erfaringer det er viktig å ta med videre, sier Trommald.

Fakta:

Bufdir har ledet koordineringsgruppen for tjenester sårbare barn og unge under pandemien.

Koordineringsgruppen har levert 13 rapporter om hvordan tjenestetilbudet har blitt rammet av koronaen.