Bufdir har revidert en veileder for håndteing bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep.

Revisjonen av Veileder for utarbeidelse av plan – Hvordan håndtere bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep? er gjort med bistand fra Utdanningsdirektoratet.

Målgruppen for veilederen er kommuner og virksomheter som skal utarbeide en lokal plan for forebygging og håndtering av bekymring. Veilederen er særlig rettet mot barnehager, skoler og barnevernsinstitusjoner, men kan også benyttes av andre tilbud og tjenester for barn og unge,

Overgrep mot barn på arbeidsplassen?

Saker der det oppstår bekymring for at ansatte kan ha utsatt barn for vold eller seksuelle overgrep på arbeidsplassen er alvorlige og kompliserte å håndtere. I slike saker må ledelsen ivareta hensynet til flere parter og følge opp barnet, foresatte, den ansatte og kolleger på arbeidsplassen.

For å kunne håndtere slike saker på en god måte er det viktig med forebyggende arbeid og en plan for håndtering av akutte situasjoner. Veilederen er en hjelp og et nyttig verktøy for de som skal lage en plan.

Ny fagkunnskap

Tidligere veileder (2003) er oppdatert i henhold til dagens lovverk, nye nasjonale føringer og ny fagkunnskap på området. I tillegg er veilederen utvidet til å omfatte bekymring for at ansatte har utsatt barn for vold, i tillegg til bekymring for seksuelle overgrep. I arbeidet med revisjonen har direktoratene fått innspill fra ledere i barnehager, skoler og barnevernsinstitusjoner, og fra Bufdirs brukerråd for barn og unge.

Veilederen skal tas i bruk i løpet av året 2021.

3c42dc2d-ab73-4103-887b-2dc8501a6f4e_prosesser.jpg