Et flertall av den norske befolkningen har et godt hovedinntrykk av barnevernet og tillit til tjenesten. Tilliten og inntrykket av barnevernet har forbedret seg de siste årene, med en markant forbedring siste året.

Over halvparten av befolkningen, 56 prosent, har et godt eller meget godt inntrykk av det norske barnevernet. Dette er en solid økning på hele 8 prosentpoeng fra 2019 til 2020. I 2017 hadde 43 prosent et godt inntrykk. Dette viser en ny befolkningsundersøkelse gjennomført av Sentio research Norge, på oppdrag fra Bufdir.

Et klart flertall har tillit til barnevernet. 69 prosent gir en positiv skår på en skala fra 0-10. Dette er en økning på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2019. 13 prosent har liten tillit, mens 15 prosent ligger midt på skalaen.

Også inntrykket av barneverntjenesten i egen kommune har økt med fem prosentpoeng fra 2019 til 2020. 47 prosent har et godt inntrykk av barneverntjenesten i egen kommune. Åtte prosent har selv fått hjelp av barnevernet. Av disse opplevde 58 prosent god kvalitet på hjelpen de fikk, mens 19 prosent opplevde å få hjelp av dårlig kvalitet.

– Jeg er svært glad for at tilliten og inntrykket av barnevernet har forbedret seg over tid – og spesielt mye det siste året. Koronasituasjonen er særlig krevende for utsatte barn og unge, og for at barnevernet skal komme tidlig inn, er vi avhengig av at både foreldre og nettverk har tillit til tjenesten, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Manglende tillit kan føre til at færre melder bekymring for et barn.

– Vi vet at det er et problem at barnevernet kommer for sent inn i noen saker – derfor er det viktig at befolkningen har tillit til barnevernet og ikke unnlater å melde bekymring, sier Trommald.

Hun er samtidig glad for at de fleste med dårlig inntrykk ville meldt bekymring til barnevernet.

I årets undersøkelse svarer 80 prosent at de ville henvende seg til barnevernet hvis de var bekymret for om et barn lever under skadelige forhold. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra målingen utført i 2019, og andelen har økt betydelig over tid, fra 62 prosent i 2008.

Det generelle bildet i undersøkelsen er at jo høyere utdanning og inntekt, jo bedre er hovedinntrykk og tillit til barnevernet. En av tre har sitt hovedinntrykk fra TV, presse og media. Andelen som oppgir sosiale medier som kilde til hovedinntrykk er langt lavere enn tilsvarende i 2019. Flere menn enn kvinner, og flere over 60 år har sitt hovedinntrykk fra TV, media eller presse. 46 prosent har lest, sett eller hørt nyhetssaker om barnevernet den siste tiden. Dette er langt færre enn tilsvarende måling i 2019, der 69 prosent hadde fått med seg nyhetssaker om barnevernet.

– Undersøkelsen viser at den gode jobben alle ansatte i både det kommunale barnevernet og i de statlige tilbudene og institusjoner gir resultater ikke bare for den enkelte, men også for inntrykket den generelle befolkningen har av tjenestene. Men selv om det er gledelig at tilliten til barnevernet øker, så har vi fortsatt en jobb å gjøre. Det gjelder særlig blant dem med lavere utdanning og inntekt, sier Trommald.

Les rapporten fra Sentio analyse Norge.