Bufdir inviterer med dette private leverandører med godkjente institusjonstiltak til å gi tilbud om plasser i barneverninstitusjon med frist for levering av tilbud den 19.oktober.

Anskaffelsen faller inn under unntaksbestemmelsen i Forskrift om offentlige anskaffelser § 2-4 pkt h, og kunngjøres kun her.

Direktoratet har inngått kontrakter om plasser i institusjon med ideelle leverandører. Dette er kontrakter med en høy andel garanterte plasser. Vi har i tillegg til inngåtte avtaler behov for, i hovedsak, en mer fleksibel kapasitet, og inviterer nå alle private leverandører til å gi tilbud. Det anslåtte behovet følger av vedlagte tilbudsinnbydelse og er samlet på om lag 113 plasser. Behovet kan bli justert i løpet av prosessen.

Det stilles en rekke krav til leverandører og til innhold i tjenestene, samt til hvordan tilbud skal utformes og leveres. Disse fremgår også av tilbudsinnbydelsen.

Direktoratet vil avholde et digitalt informasjonsmøte om tilbudsinnbydelsen den 28. september fra kl 11.30 til 13.00. Leverandører som vurderer å legge inn tilbud, bes melde interesse ved å sende e-post til kontraktsoppfolging@bufdir.no. Vi vil da sende èn lenke til møtet per leverandør, og leverandøren må selv sørge for videresending av denne. Dersom det er spørsmål til dokumentene ber vi om at dette sendes minimum en dag i forkant av møtet, slik at vi kan innrette vår gjennomgang til det leverandørene lurer på.

Vedlegg: 

Databehandleravtale mal

Egenerklæring Leverandør

Endringsavtale - bilag 5

Forlengelse av plasseringsavtale - vedlegg 1 til Plasseringsavtalen

Oppdragsbeskrivelse og krav v 2.0

Plasseringsavtale til ramme-avtale - sept 2022

Utkast rammeavtale - ideelle leverandører 1909202

Utkast rammeavtale - kommersielle 19092022

Vedlegg - spesifisering av lønnskostnader