Barnevernet har utfordringer med å finne riktig botilbud for barn utenfor hjemmet. Det viser ny rapport fra Menon Economics. Det er særlig vanskelig når det er snakk om barn og unge med høy problembelastning.

— Det er viktig at vi søker en helhetlig forståelse av et barns situasjon og utvikler vårt omsorgstilbud slik at det treffer barnets behov bedre, sier Anders Sunde, avdelingsdirektør i Bufdir.

Fosterhjem er det klart mest brukte tiltaket når barn og unge skal bo utenfor hjemmet. Det er en rådende oppfatning om at institusjon som utgangspunkt ikke skal brukes som plasseringsalternativ for yngre barn.

Krevende plasseringer

Et overordnet funn i rapporten er at det for barneverntjenesten oppleves som krevende å definere et tydelig skille mellom hvilke barn og unge som vil dra nytte av å bo i fosterhjem, institusjon eller i et annet tiltak. Ytterpunktene lar seg enklere definere, mens vurderingene gjerne blir mer komplekse når det er snakk om barn med høy problembelastning, eldre barn og ved flyttinger.

Kapasitetsutfordringer synes å påvirke valg av tiltak i relativt stor grad. Utfordringene handler ikke bare om hvorvidt det finnes ledige plasser, men om det finnes ledige plasser som kan dekke det gitte barnets behov på en god måte. Barneverntjenesten opplever ofte å ha få valgmuligheter.

— Å sette inn gode tiltak som møter behovet for det spesifikke barnet som skal bo utenfor hjemmet vil ha mye å si for det enkelte barn, men også for samfunnet som helhet, sier Sunde.

Rapporten trekker opp hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for å kunne velge gode tilbud til det enkelte barn.  

  • Planlegging i et livsløpsperspektiv for barn og unges oppvekst når de er under barnevernets omsorg. Prosessen med å finne egnet tiltak i en gitt situasjon må ses i sammenheng med barnets eller ungdommens tidligere tiltakshistorie, og hva man ser for seg framover
  • Kartlegging av barna inntas som del av en mer helhetlig forståelse av barnets situasjon
  • Det må gjøres risikovurderinger og være bevissthet mot faktorer som kan spille inn enten i samme eller motstridende retninger
  • Ivaretakelse barn og foreldres rett til medvirkning
  • Styrking av samarbeid/beslutningsprosess mellom kommunen og Bufetat.

— Rapporten belyser utfordringer i vårt omsorgstilbud og viser betydningen av å tilpasse tilbudet for det enkelte barn. Bufdir vil benytte rapporten, sammen med annen kunnskap, for å forbedre tjenestetilbudet til barna, sier Sunde.

Rapporten utgjør siste del av prosjektet «Best egnede tiltak når barn og unge skal bo utenfor hjemmet» og inngår i Bufdirs plan for oppfølging av tiltak i fosterhjemsmeldingen. Prosjektet er utført av Menon Economcis på oppdrag fra Bufdir.