På oppdrag fra Bufdir har NOVA sett på barnevernets arbeid med vold og overgrep under den første fasen av pandemien

Rapporten «Barnevern i krisetid - barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase» (Tveito 2021) viser at tjenesteledere mener sakene om vold og overgrep ble prioritert, og at familier mange tilfeller fikk tettere og raskere oppfølging enn vanlig.  Samtidig opplevde tjenesten å bli stående alene, i perioden hvor viktige samarbeidspartnere var stengt ned.

Mari Trommald, direktør i Bufdir sier studien viser at det er behov for undersøkelser fra flere ståsteder.

- Bufdir gjennomfører en rekke evalueringer for å få erfaring fra koronatiden. Bufdir sine tidligere kartlegginger av tjenestene har vist at svært mange tjenester herunder barnevernet var mindre tilgjengelig og det samlete tilbudet til barn og unge har vært redusert. Tidligere undersøkelser viser at mange sektorer opplever at de andre tjenestene de samarbeider med er mindre tilgjengelig. Det ser vi også i denne rapporten. Denne rapporten bidrar til å nyansere bildet og viser også at mange kommuner var svært innovative og arbeidet hardt for å løse oppgavene på en ny måte. Det blir viktig å trekke erfaringer fra nye måter å jobbe på også etter pandemien, sier Trommald. 

NOVA-studien er basert på intervjuer med ledere i 20 barneverntjenester. Tjenestene ble valgt ut for å sikre variasjon i befolkningsantall og befolkningssammensetning. I tillegg er data fra kommunenes innrapportering til Bufdir gjennom statsforvalterne benyttet.

Delstudien inngår i et større prosjekt om barnevernets arbeid med vold og overgrep.

Forskerne understreker at det betydelige innovasjonsarbeidet som er gjort i mange kommuner, bør følges opp og at erfaringene kan brukes til rutineomlegging og nødvendige omstillingsprosesser også i ordinær drift. Flere tjenester melder om tettere samarbeid mellom undersøkelse og tiltaksavdeling for raskere hjelp, og gode erfaringer med en større variasjon av typer kommunikasjon med barn, unge og foreldre, f.eks. «walk and talk»-møter.

 

fritid.jpg

Under pandemien tar barnevernstjenestene ofte praten med barn og unge ute i friluft.