I et brev til statsforvaltere og kommuner ber Bufdir om at tjenestene til barn og unge holdes åpne og fysisk tilgjengelige så langt det er mulig.

- Vi opplever at det er stor usikkerhet rundt smittesituasjonen vi står i, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. –  Vi vet at mange barn og unge rammes hardt når tjenester stenges ned. Derfor minner vi nå om myndighetenes strategi, som er å holde pandemien under kontroll, samtidig som tjenester for barn og unge holdes åpne så langt det er mulig.  
 
- Tiltaksbyrden for barn og unge må være så lav som mulig. Smittevernstiltakene må ikke øke belastningen for barn, unge og utsatte familier unødig, sier Trommald. 
 
Hun legger til at hun har stor forståelse for at situasjonen er svært krevende, både for kommuner og ansatte i tjenestene. - Myndighetene har derfor laget flere smittevernsveiledere for å ivareta de ansattes trygghet.

Mulig økning i vold og overgrep i hjemmet under pandemien 

Bufdir er fagdirektorat for barnevern og likestilling, og leder regjeringens koordineringsgruppe for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under pandemien. Statusrapporter fra koordineringsgruppen har vist at smittevernstiltakene har gått hardt ut over livskvaliteten til mange barn og unge.  
 
- Pandemien har alvorlige konsekvenser for barn og unge som har det vanskelig fra før. Vi ser nå indikasjoner på økning av vold og overgrep i hjemmet og at psykisk uhelse øker både i omfang og alvorlighetsgrad. Barn med funksjonsnedsettelser har fått et dårlige tilbud over lang tid, det samme har elever med særskilte behov, sier Trommald.  
 
Hun legger til at hjemmeundervisning har vist seg å gi et dårligere opplæringstilbud til barn og unge generelt. 

Ber statsforvalter følge opp     

I brevet fra Bufdir presiseres det at statsforvalter har ansvar for å følge opp strategien med å holde smitten under kontroll, samtidig som tjenestene holdes åpne.  
 
Statsforvalterne blir bedt om å sikre at kommunene jobber i samsvar med følgende prinsipper: 
 

  1. Tjenestene til barn, unge og utsatte familier skal være åpne og tilgjengelige så langt det er mulig. Tjenestene skal fremstå åpne med et forsvarlig tilbud. Hjemmekontor og digitale møter skal kun brukes når det er forsvarlig.  
  2. Smittevernstiltakene skal komme som en konsekvens av smitte i lokalmiljøet. Stengning av tjenester til barn og utsatte familier skal være siste utvei. Smitteverntiltakene skal være en konkret respons på lokal smitte og ikke forebyggende tiltak. 
  3. Tjenestene skal tilstrebe tilstrekkelig kapasitet og høy kvalitet. Den enkelte tjeneste har ansvar for å ha tilstrekkelig planverk som opprettholder drift gjennom pandemien. 
  4. Barn, unge og utsatte familier skal vite hvordan de kommer i kontakt med tjenestene. Det må særlig informeres om hvor barn og unge som er i et oppfølgingsløp eller får behov for hjelp, kan henvende seg. Barn og unge må få informasjon som er tilpasset dem, på steder de er. 
  5. Medvirkningsprosesser skal opprettholdes. Kommuner har en plikt til å opprette råd for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom. Disse må opprettholdes også under pandemien.