Den nye smittevernsituasjonen på Østlandet får konsekvenser for arbeidet ved familievernkontorene, barnevernsinstitusjoner og det kommunale barnevernet. Samtidig skal barnevernet kunne yte et nødvendig tilbud så langt det lar seg gjøre. 

— Dette er en vanskelig situasjon for oss alle, men vi må samtidig ha høy beredskap og et godt tilbud til familier som sliter, samt sårbare barn og unge. Det er viktigere enn noen gang i en situasjon hvor hverdagen for mange er snudd på hodet, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.

Det kommunale barnevernet er regnet som samfunnskritiske tjenester, også i de berørte kommunene på Østlandet, og barn og unge skal skjermes i størst mulig grad fra negative konsekvenser av smitteverntiltakene. Barn som har behov for hjelp fra barneverntjenesten er en slik sårbar gruppe, og det er viktig at denne gruppen ivaretas spesielt når tilbudet i samfunnet reduseres.

— Når tiltak innføres må det gjøres konkrete vurderinger av konsekvensene for barn og unge, og ved valg av tiltak skal hensynet til barn og unge skal være et grunnleggende hensyn, sier Trommald.

Institusjonsbarnevernet

Barneverninstitusjoner er også definert som en kritisk samfunnsfunksjon, og ansatte i institusjonene skal derfor fortsatt møte på jobb fysisk. Skolene går over til rødt nivå, og videregående skoler legger over til digital undervisning.

— Det betyr at det vil være behov for å frigi kapasitet til å følge opp ungdommer i skolearbeidet. Videre er medarbeidere i barneverninstitusjoner bosatt i Nordre Follo oppfordret til å ta en covid-test før man møter på jobb, sier Ingrid Pelin Berg, regiondirektør Bufetat Øst.

Annen virksomhet i dette området opprettholdes i all hovedsak gjennom å stille om til digital gjennomføring av møter og avtaler i uke 4.

Familievernkontor reduserer fysisk oppmøte

Fra og med mandag 25. januar har flere familievernkontor på Østlandet og i Oslo ingen fysiske møter. Se fullstendig liste. Kontorene er imidlertid ikke stengt, publikum kan henvende seg som vanlig og timer blir så langt det lar seg gjøre omberammet til digitale møter.

— I dag, mandag 25. januar, kan befolkningen oppleve noe lenger svartid enn normalt. Dette er fordi familievernkontorene er opptatt med å følge opp og booke om avtalte timer. Telefonkonsultasjoner ved de berørte familievernkontorene vil være fullt tilgjengelig fra tirsdag 26. januar, sider Pelin Berg. 

Alle familievernkontor tilbyr råd og veiledning over telefon, samt videokonsultasjon. Ta kontakt med ditt familievernkontor for mer informasjon.