Statusrapport 12 fra Koordineringsgruppen for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge legges frem i dag. Rapporten har samme budskap som i de foregående: Barn og unges tilbud og tjenester må skjermes og smittevernstiltak må være forholdsmessige.   

- Tiltaksbyrden for barn og unge er stor, spesielt i områder med smitteutbrudd over tid, sier Mari Trommald, som er leder av Koordineringsgruppen og direktør i Bufdir.

Statusrapporten peker på flere områder der det er grunn til bekymring:

  • Tjenestenes evne til å gjennomføre fysiske møter med barn og unge er påvirket i negativ retning.  Det samme er evnen til å samarbeide med andre tjenester.
  • Mange barn og unge med behov for tilrettelegging og rett til spesialpedagogisk hjelp har i lange perioder ikke fått oppfylt sine rettigheter.
  • Det er en økning i omfang og alvorlighetsgrad i psykisk uhelse hos barn og unge.
  • Det er indikasjoner på at flere barn og unge utsettes for vold, overgrep og negativ sosial kontroll.
  • Det ser ut til at særlig sårbare grupper som barn med funksjonsnedsettelser og barn med foreldre som sliter med rus eller psykiske lidelser er særlig utsatt.

- Det er svært viktig at alle nødvendige tjenester til barn og unge er fysisk tilgjengelige, selv om det er krevende. Hjemmekontor og digitale møter skal kun brukes når det er forsvarlig, sier Trommald. 

2-meters krav er uforenlig med åpne tjenester

Koordineringsgruppen mener at innføring av 2-meterskrav for barn og unge er uforenlig med åpne skoler, selv på rødt nivå. Det er heller ikke forenlig med åpne og fungerende tjenester til barn og unge. Dersom det innføres økt avstandskrav i samfunnet, må det ikke omfatte skoler, barnehager eller tjenester til barn og unge, anbefaler gruppen. 

 - Tiltaksbyrden er økende. Vi kjenner ikke fullt ut hvilke konsekvenser dette vil få. Dersom vi skal lykkes med å holde tiltaksbyrden lavest mulig for barn og unge, må vi antagelig akseptere noe smitte i samfunnet for at skoler, barnehager og andre nødvendige tjenester skal holdes åpne. Det sier Mari Trommald, direktør i Bufdir og leder i Koordineringsgruppen for tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronaen.

Norge får anerkjennelse for åpne skoler

Norge er ett av få land som har klart å holde skoler åpne under pandemien, noe som får anerkjennelse internasjonalt. Den vellykkede håndteringen skyldes ikke bare at smitten generelt har vært under kontroll i Norge, men også at vi har hatt et effektivt system i kommunene for smittesporing og oppfølging. Muligheten for differensierte tiltak gjennom trafikklysmodellen har også vært viktig, mener koordineringsgruppen.

- Når det gjelder tiltak som begrenser barns tilgang til barnehage, skole, tjenester og fritidsarenaer, mener koordineringsgruppen at det ikke er grunnlag for omfattende endringer. Den nåværende strategien – med lavest mulig tiltaksbyrde for barn og unge som hovedmål – må etterleves og beholdes så lenge pandemien varer, sier Trommald.

- Antall utbrudd skal holdes så lavt som mulig, men vi må ikke tolke ethvert utbrudd som tegn på at nåværende tiltak ikke fungerer, presiserer Trommald på vegne av koordineringsgruppen, som også består av blant andre Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Ser tegn til økende tiltakstretthet

Koordineringsgruppen peker på at det gjøres mye godt arbeid i tjenestene, og at det nå er
mye slitasje i skoler, barnehager og andre tjenester for barn og unge.

- Vi er også bekymret for tiltakstrettheten generelt i befolkningen, og spesielt hos ungdom. Ungdom i Oslo og Viken har i fire måneder levd under et regime med omfattende bruk av hjemmeskole og sterke begrensninger på sosialt samvær, idrett, fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Problemet er ikke at nåværende tiltak ikke er strenge nok, men at etterlevelsen svikter. Da er det ikke gitt at ytterligere forsterkning av tiltakene er svaret. Hvis det øker tiltakstrettheten, kan det like gjerne føre til økning i smitte, sier Trommald.

- Den beste måten å sikre etterlevelse på er å bidra til at ungdom i størst mulig grad har skole og fritidsaktiviteter å gå til, sier hun.

For mediehenvendelser, ta kontakt med:

Ingvill E. Meltvedt, seniorrådgiver kommunikasjon i Bufdir
E-post: ingvillelvestad.meltvedt@bufdir.no / telefon: 472 32 769