Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge har levert jevnlige statusrapporter til Barne- og familiedepartementet under koronaen. Nå er den sjette statusrapporten klar.

Koordineringsgruppen har i tidligere rapporter vært tydelige på at tjenestetilbudet til sårbare barn og unge har blitt hardt rammet av nedstengingen. Gruppen har lagt frem anbefalinger og vurderinger for å få gjenåpnet tilbudene så raskt som mulig. 

I statusrapport 6 har koordineringsgruppen gjort en ny kartlegging av tjenestetilbudet til sårbare barn og unge gjennom spørreundersøkelser.   

Hovedfunn i rapporten er blant annet:

  • Stadig flere tjenester rapporterer omet normalt antall henvendelser fra barn og familier, selv om noen fortsatt rapporterer om færre henvendelser enn vanlig. 
  • I familievernet opplever en viss andel av kontorene (24 prosent) flere henvendelser enn normalt. Andre tjenester for barn og unge svarer generelt at de får færre eller samme antall henvendelser. 
  • Selv om en del tjenester fortsatt rapporterer om færre fysiske møter med barn, er det nå flere som rapporterer om et normalt antall fysiske møter. 
  • Folkehelseinstituttet, som deltar i koordineringsgruppen, vurderer at smittesituasjonen er under kontroll i Norge. Tjenester til barn og unge skal drives mest mulig normalt, gitt at grunnleggende smitteverntiltak kan overholdes. 

Samtidig er det noe bekymring for at 

  • flere elever uttrykker uro for en sommerferie uten fristeder som aktiviteter, skoletilbud, deltidsjobber og feriemuligheter   
  • ferieavviklingen kan føre til at tjenestene i mindre gradavdekker barns behov for hjelp  

Anbefaler nasjonal risikovurdering 

Tjenestetilbudet til barn og unge ble sterkt redusert i begynnelsen av pandemien. Koordineringsgruppen anbefaler at det i fremtiden innføres nasjonale krav om å gjøre en risikovurdering. Hver enkelt virksomhet bør vurdere hvordan omdisponeringer av personell eller kontaktreduserende tiltak utover grunnleggende smittevernskrav, vil påvirke sårbare barn og unge.   

Koordineringsgruppen mener at det er behov for en felles tilnærming til risikovurderinger på tvers av sektorer, og kommer med forslag i rapporten om hvordan arbeidet kan utføres.  

Les hele statusrapport 6

Organisasjoner og ombud har gitt innspill 

Det er innhentet innspill fra ombud og interesse- og profesjonsorganisasjoner om tjenestetilbudet til barn og unge under koronaen.  

Noen av innspillene som har kommet fra flere organisasjoner: 

  • Det kan se ut til at tjenestetilbud rundt i landet er, eller har vært, svært ulikt. Det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke tjenester som gis hvor.    
  • Både skolehelsetjenesten og spesialundervisningen har blitt hardt rammet. Tilbakemeldingene tyder også på at tjenestene via BUP ikke er normalisert.   
  • Det er stor variasjon i opplevelser av nedstengingen: For noen barn og unge har det vært bra med større fleksibilitet og mindre grupper, mens andre harfølt at hjelpeapparatet har forlatt dem.  

Innspillene er viktige for koordineringsgruppen for å få brukerperspektiv og praksisbasert kunnskap. 

Innspillene i sin helhet finner du nederst på koordineringsgruppens side.  

Videre arbeid  

Koordineringsgruppen videreføres inntil videre som en koordinerende gruppe på direktoratsnivå. Det kommer én ny rapport i slutten av august, som vil vurdere ferietilbudet og status i tjenestene, og én rapport i slutten av september.