Oppvekstprofilene er et resultat av et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og fem ulike direktorater. Profiler for alle landets kommuner publiseres i dag.

En oppvekstprofil er et verktøy som kan benyttes i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø. Blant annet vil kommunen kunne se om barn opplever mobbing i deres kommune, hvor mange som bor i familier med lavinntekt eller hvor mange som oppgir å være med i en fritidsorganisasjon.

— En god oppvekst er viktig for barn her og nå, og påvirker i stor grad hvordan barna har det videre i livet. Kommunen må derfor legger til rette for at alle barn i kommunen får en trygg og god oppvekst, uavhengig av familiens sosiale og økonomiske utgangspunkt. Det krever innsats fra alle sektorer for å fremme gode oppvekstvilkår for alle og forebygge at barn vokser opp under dårlige forhold, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

De nye oppvekstprofilene inneholder statistikk om en rekke ulike forhold ved kommuner i Norge, og viser en sammenlikning mellom kommunens nivå og nasjonalt gjennomsnitt. Den enkelte kommune får informasjon om hvor godt bemanningsnormen følges i barnehagene og hvor mange som er på laveste mestringsnivå i lesing og regning.

De får også oppsummert resultater fra Ungdata om hvor fornøyde unge er med lokalmiljøet og hvor trygge de føler seg. I tillegg får de informasjon om unges helse gjennom indikatorer om fysisk aktivitet, legemiddelbruk og forekomst av de vanligste sykdomskategoriene.

— Dette handler om boligplanlegging, dette handler om skole, dette handler om helseforhold. Derfor trenger vi å se indikatorer fra mange sektorer i sammenheng – og det er det vi har fått til ved å samarbeide på tvers fremfor å se hver sektor hver for seg, sier Trommald.

Fem direktorater har samarbeidet med Folkehelseinstituttet om utviklingen av de nye oppvekstprofilene: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

— Profilene inneholder informasjon om mange temaer som Bufdir gir faglige råd om, og vi håper at enda flere kommuner tar i bruk Bufdirs veiledere når de skal løse utfordringene lokalt, sier Trommald.

Profilene er tilgjengelige på Folkehelseinstituttets nettsider.

Profilene er utarbeidet på oppdrag fra 0-24-samarbeidet. Målet med 0-24-samarbeidet er å støtte og styrke samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til beste for barn og unge og deres familier.